(Source: watashi-sama, via fyeahmatsujun)


posted 3 hours ago with 204 notes. originally watashi-sama.
#;A;


posted 21 hours ago with 148 notes
#gif #jun # #Arashi ni Shiyagare


posted 21 hours ago with 22 notes
#jun #:3 #Arashi ni Shiyagare


posted 21 hours ago with 19 notes
#jun #Arashi ni Shiyagare


posted 21 hours ago with 14 notes
#jun #:3 #Arashi ni Shiyagare


posted 21 hours ago with 12 notes
#jun #:3 #Arashi ni Shiyagare


posted 21 hours ago with 17 notes
#jun #Arashi ni Shiyagare


posted 21 hours ago with 52 notes
#jun #ohno #arashi #Arashi ni Shiyagare #XD


posted 21 hours ago with 23 notes
#jun #:> #Arashi ni Shiyagare


posted 21 hours ago with 22 notes
#jun #arashi #lol #Arashi ni Shiyagare